Players List

Name Birth Day
Santa Awano11/21/2004
Taiki Okazaki05/13/2004
Haruki Kawahara04/20/2004
Kenta Sakai10/25/2005
Kanta Suzuki04/18/2004
Kouta Takahira09/27/2004
Taisei Tanaka10/07/2004
Mao Tsuchiya12/24/2004
Ryo Nishihama07/21/2005
Mion Hayashi05/14/2003
Taichi Fujii08/02/2004
Yuya Matsuoka07/21/2005
Shun Maruo04/13/2004
Kouhei Minami08/18/2004
Kyou Yanagisawa06/23/2004
Oota Yoshida09/19/2004
Thipoai Ruteru Rari12/29/2003