Players List

Name Birth Day
Shun Sasaki03/06/1989
Dongwon Shin12/12/1986
Jarred Adams09/26/1996
Shun Terawaki03/26/1998
Paddy Ryan08/09/1988
Samuel Nozomu Faialaga07/03/1998
Shogo Murakami08/01/1996
Kota Kumamoto11/24/1988
Nozomi Kuraya04/04/1993
Tatsuya Miyazaki04/10/1996
Kyungmun Wang09/12/1991
Kazuki Kato12/07/1994
Sam Chongkit03/02/1995
James Moore06/11/1993
Dallas Tatana08/27/1991
Keita Terada02/01/1995
Toshihiro Nishii12/03/1990
Akinori Hirota12/08/1994
Ryuichiro Fukutsubo08/16/1988
Mark Abbott02/20/1990
Dan Pryor04/14/1988
Satoshi Tsuruoka07/28/1990
Hayato Yokoi07/29/1997
Michi Kanado07/15/1992
Rahboni Warren-Vosayaco09/28/1995
Kota Kinoshita03/08/1997
Azuma Doei07/24/1998
Kohei Hamazato05/25/1988
Tatsuya Fujii03/15/2000
KOSEI ONO04/17/1987
Hiroshi Tashiro10/14/1987
Karne Hesketh08/01/1985
Chikara Morita10/05/1995
Binjamin Ray Yagi03/05/1988
Lemeki Lomano Lava01/20/1989
Yuta Imamura10/31/1984
Rinto Kagawa03/18/1997
Jason Emery09/21/1993
Tim Bennetts08/01/1990
Tonisio Vaihu02/12/1991
Keito Moribayashi01/27/1995
Hiroki Yamada05/17/1996
Sooyoung Wang05/11/1993
Kyoji Takano10/25/1996