Players List

Name Birth Day
Takumi Adachi04/12/1995
Keisuke Kikuta06/15/1998
Suguru Kubo04/28/1998
Sunao Takizawa09/30/1986
Takitaki Elone04/07/1985
Hikaru Tanaka03/24/1989
Taku Tohma09/21/1996
Takahiro Doi08/22/1986
Toshiaki Maejima12/13/1993
Miyu Arai02/15/1998
Kai Stroem01/21/1998
Shin Kawamura08/06/1987
Yo Sato01/27/1994
Sam Jeffries05/20/1992
Shoji Tanaka09/12/1994
Patrick Tafa07/19/1999
Taku Hirosawa09/10/1986
Takeru Motoyama02/23/1998
Daiki Yamagiwa07/24/1997
Aseri Masivou03/09/1997
Rikiya Oishi01/29/1993
Tatsuru Owada01/14/1992
Ryoi Kamei10/08/1994
Kavaia Tagivetaua08/08/1997
Yoshiya Hosoda08/05/1987
Takumi Matsumura12/16/1994
Jack Lam11/18/1987
George Risale01/22/1993
Tomonori Kimura10/23/1992
Daiki Nakajima03/25/1996
Keisuke Yamada05/05/1991
Koki Yoshikawa04/04/1996
Alex Goode05/07/1988
Taisetsu Kanai01/29/1997
Kodai Kameyama03/24/1993
Yosuke yokoyama04/14/1995
Ryuta Iiyama08/03/1994
Teruya Goto12/18/1991
Yuma Sugimoto12/16/1997
Hiroyuki Miyajima09/23/1992
Masaki Obata12/25/1980
Ryouske Kanemura06/26/1993
Shindo Kamaike10/23/1986
Yudai Kameyama05/05/1995
Benhard Janse Van Rensburg01/14/1997
Koichi Matsuura08/03/1993
Maritino Nemani05/25/1991
Sho Yamazaki03/02/1995
Andrew Kellaway10/12/1995
Yuki Takahira09/09/1991
Hiromasa Yoshihiro04/02/1985