Players List

Name Birth Day
Iwashita Tsuyoshi03/06/1972
Ogawa Hiromichi04/05/1984
Matsuda Hikaru08/30/1986
Watase Kanta08/05/1993
Ishikawa Haruhisa07/16/1984
Mochizuki Masahiro07/08/1999
Ido Monta04/05/1981
Tsuneizumi Satoru11/18/1995
Noguchi Shinichi05/10/1989
Abe Masaki12/10/1987
Uzawa Tetsumaru05/12/1977
Ogi Katsunari05/25/1989
Kodera Kenjiro10/08/1991
Kobashikawa Takahiro12/09/1989
Hishikawa Ryosuke06/24/1996
Matsumaru Daiki04/08/1989
Sakoda Yasuhide08/07/1990
Akiyama Tai07/26/1977
Kaneko Takahiro01/26/1994
Nishida Tsuyoshi02/17/1989
Hanyuu Norihisa07/17/1980
Takeyama Masafumi10/02/1979
Fukuda Kouki07/15/1976
Iwasa Kohei04/18/1998
Iwata Kenta05/02/1994
Ookawa Kyouhei02/19/1988
Ogino Takeshi01/05/1993
Sasaki Jinen03/27/1999
Honda Soshi03/08/1995
Monta Naruaki02/15/1994
Yamamoto Taku10/16/1977
Akiba John08/05/1990
Kawasaki Toru08/27/1979
Sano Daisuke05/21/1972
Takazawa Masanori02/26/1996
Takamura Shinsuke09/19/1978
Niwa Akihiro04/13/1985
Hino Satoru01/20/1985
Morita Kokoro05/19/1993
Kobayashi Daiki01/09/1991
Hata Ryuuki09/17/1985