Starting Lineup

# Name Birth Day
1Syouri Koshida12/28/1993
2Goki Amano03/20/1987
3Miwasuke Go04/12/1994
4Atsushi Tsukamoto12/12/1986
5Josh Bekhuis04/26/1986
6Deon Stegmann03/22/1986
7Ryota Kobayashi (Cap)06/11/1991
8Tomasi Soqeta08/16/1983
9Hisayoshi Ito04/12/1993
10Baden Kerr06/09/1989
11Nobutaka Ubukata03/28/1988
12Shaun Treeby01/26/1989
13Kaito Morikawa05/27/1988
14Lomano Lava Lemeki01/20/1989
15Aidan Toua01/19/1990
16Yoki Takeuchi02/23/1991
17Takumi Fujii09/02/1995
18Takashi Tanaka09/22/1984
19David Milo09/29/1984
20Pasuka Mapakaitolo04/27/1980
21Ryota Kayama04/06/1991
22SongGi Pak02/25/1993
23Chris Kuridrani12/12/1991