Players List

Name Birth Day
Yasuo Suda11/09/1983
Mikiya Inoue05/09/1986
Hiroya Okuda10/21/1986
Tomoyuki Kanno09/07/1984
TAKASHI YOSHIDA05/11/1975
Setu Uarotafou02/22/1987
Shota Yamamoto07/01/1989
Andrew Stead01/10/1985
Yu Saeki03/30/1985
Piei Mafileo03/03/1986
Pita Alatini03/11/1976
Yuki Moriyama05/29/1985