Players List

Name Birth Day
Rintaro Ikeda09/09/2004
Chihiro Iwamoto03/30/2004
Sho Ujike05/10/2004
Shohtaro Egawa08/10/2005
Rin Kawakami12/04/2005
Hyuga Kinoshita08/20/2004
Takea Kobayashi11/03/2004
Haru Sakamoto05/20/2004
Tomoya Souda08/28/2004
Takahagi Taihei02/13/2005
Taihei Takahagi02/13/2005
Shitaro Taji07/14/2003
Youya Tamai06/23/2004
Hirotaka Tamai05/14/2003
Roi Muramatsu01/24/2005
Shu Yamasaki12/18/2003
Taira Yamada03/31/2004
Kouei Yoshida03/15/2005