Players List

Name Birth Day
Morishi Ito09/21/2003
Kai Inoue10/27/2004
Shunsuke Kamezawa11/10/2003
Youki Kubota07/25/2003
Hikaru Kosaka01/19/2004
Yousuke Shinya08/07/2004
Kaito Takahashi07/30/2004
Lent Takamoto08/28/2003
Haruki Tagawa06/03/2005
Jin Nakamura06/28/2004
Taeta Hayashi01/21/2004
Kuranosuke Hara01/26/2005
Haruto Haraigawa03/13/2004
Ousuke Yoshihara12/16/2003
Ryusyou Yonei06/25/2003