Players List

Name Birth Day
Hyuga Akasaki04/30/2004
Shinnosuke Ono10/21/2004
Youki Kawai10/18/2003
Itsuki Shigeta01/02/2005
Tatsuki Shimizu09/01/2003
Jin Takahashi08/10/2005
Sota Takeuchi01/25/2005
Hayato Takemoto04/07/2003
Sota Tanaka02/24/2004
Kousei Taniguchi06/26/2004
Rui Hashimoto02/12/2004
Akito Furukawa09/02/2004
Kosei Yasuhara03/18/2005
Kai Yanagi04/28/2004
Itsuki Yamazaki09/17/2003
Tomohiro Yurudume06/18/2004