Players List

Name Birth Day
Goushi Aida04/23/2003
Masato Ohsawa08/08/2003
Soutaro Kudou03/02/2004
Kenki Kobayashi09/19/2003
Youya Gomi07/16/2004
Itsuta Takeuchi05/06/2003
Hideki Togura02/02/2004
Jin Nagasawa09/15/2003
Hotaka Netsu11/14/2003
Tsuyoshi Haketa05/11/2003
Tento Hiraide01/17/2005
Ryosuke Hirasawa12/17/2003
Takayoshi Miyasaka12/23/2004
Imanieru Lakomaisoso12/02/2004
Zen Wakuda11/26/2004