Players List

Name Birth Day
Daisuke Abukawa10/23/2005
Kazuki Ito08/14/2004
Fuuga Oikawa10/14/2003
Kanta Kasugaya07/09/2003
Minato Kikuchi07/11/2003
Shunta Kobayashi02/11/2005
Hiroto Saitou08/26/2003
Yukiya Satou06/22/2003
Kanta Satou06/14/2003
Haku Takahashi10/15/2004
Hibiki Chida01/17/2004
Sei Hosokawa02/18/2005
Jidai Hosoda12/03/2004
Senri Yasuhara09/22/2004
Youri Yamaya02/19/2004