Players List

Name Birth Day
Yuuka Tsuyoshi10/25/2001
Yuzuki Ouchida03/04/2001
Rina Kanehisa09/23/2000
Misako Kamijima09/26/1999
Kotone Saito05/13/1999
Narumi Sako08/09/2000
Yuuki Tatsumi10/04/1999
Mizuki Tsuboi06/30/1999
Kei Fukuzawa09/28/1999
Yuiko Miura08/07/2002
Nodoka Minamino11/23/2002
Mizuho Morishita05/25/1999
Anonymous01/01/2000
Anonymous01/01/2007
Anonymous01/01/2007