Players List

Name Birth Day
Kabuto Anoku04/19/1993
Ryutaro Ueda06/27/1990
Shinsuke Ono10/30/1989
Ken Saito08/22/1996
Rui Sannomiya08/16/1994
Naoyuki Narayama02/26/1990
Takayoshi Haku06/25/1989
Shotaro Hirai04/03/1995
Murphy Leilua12/02/1988
Alekisio Mafi11/07/1996
Takuru Suto11/15/1991
Naoto Tanemoto05/20/1984
Marx Malcom07/13/1994
Ryo Miura11/17/1990
Tatsuya Yamaguchi06/18/1996
Ryong Ji Kim08/26/1994
Daiki Sato04/15/1995
Naoto Sugiura11/21/1986
Shingo Nakashima12/06/1992
Shoma Makinouchi11/05/1994
Hiroyuki Mezaki08/04/1993
Isaac Ross10/27/1984
Robert Kruger04/28/1988
Willem Britz08/31/1988
Shokei Kin10/03/1991
Daisuke Kurihara03/17/1990
Tomoki Saita01/25/1996
Masataka Tsuruya10/18/1990
Amanaki Lelei Mafi01/11/1990
Kosuke Yamashita07/07/1988
Rahboni Warren-Vosayaco09/28/1995
Hiraku Tomoigawa11/25/1984
Hayato Nishibashi10/12/1990
Hayato Mitsui06/06/1992
Atsushi Yumoto05/02/1994
Jumpei Ogura07/11/1992
Hirotomo Ono12/18/1990
Garth April07/16/1991
Kohei Kire06/25/1995
Shotaro Matsuo10/19/1996
Luteru Elric Laulala05/30/1995
Kai Ishii08/04/1993
Yuki Ishii02/27/1996
Masayasu Oshiba04/05/1994
Tasuku Koizumi04/19/1989
Mahuza Sylvain07/29/1993
Ryo Tsuruda12/08/1988
Yuki Ikeda05/21/1995
Takuya Ishibashi08/19/1992
Shane Gates09/27/1992
Harunori Tsuruya10/18/1990
Michael Toloke05/15/1990
Brackin Karauria-Henry07/31/1988
Yuya Mizoguchi11/03/1989
Daiki Numajiri08/07/1987
Kazushi Hano06/21/1991
Doga Maeda11/30/1996
Takuhei Yasuda05/20/1996
Hapakuki Moala Liava a11/09/1996