Players List

Name Birth Day
My Imamura12/27/2002
Shuri Saito01/23/2002
Koyuki Sawa01/25/2003
Kahori Matsui04/23/2002
Mutsumi Roirebekka08/08/2002
Maho Okuda10/09/2002
Ami Yoshiyama06/25/2002
Michiyo Suda02/25/2003
Riko Kitamura02/18/2003
Riho Yazaki06/18/2002
Rui Okamoto12/16/2003
Suzuka Nakashima06/19/2002