Players List

Name Birth Day
My Imamura12/27/2002
Shuri Saito01/23/2002
Koyuki Sawa01/25/2003
Mio Nishimura11/29/2002
Kahori Matsui04/23/2002
Nodoka Minamino11/23/2002
Noeru Yasui08/03/2002
Mutsumi Roirebekka08/08/2002
Maho Okuda10/09/2002
Asano Sagawa04/18/2002
Saki Nouyama09/27/2003
Ami Yoshiyama06/25/2002
Nao Kitaoka12/22/2002
Michiyo Suda02/25/2003
Riko Kitamura02/18/2003
Riho Yazaki06/18/2002
Rui Okamoto12/16/2003
Suzuka Nakashima06/19/2002
Miou Uematu12/28/2002
Yon Osaka01/01/1980
Ni Osaka06/01/2002
San Osaka06/01/2002
Ichi Osaka06/01/2002