Players List

Name Birth Day
MIYA HIROTA02/01/1997
Maiko Fujimoto12/04/1991
AOI MASUI10/17/1998
Aoi Mimura08/24/1989
Mizuho Kataoka10/11/1994
Rinako YOKOYAMA07/14/1987
Ami Kumazoei05/29/1992
RIHO HAMABE02/17/1994
ERIKO HIRANO04/26/1992
Mizuho Ito02/05/1992
Ikumi SUZUKI02/10/1990
Sayaka Hattori03/05/1994
Futaba Aoyagi06/24/1992
Mio Suzuki11/10/1990
Veronica Schiavon07/24/1982
Ciara Malone03/21/1994
CHAPTTTE ROSE ARNOPP-SCANLAN07/30/1988
DEENA-RANGINUI PUKETAPU02/05/1980
TKMtwo01/01/1980
TKMone01/01/1980
Maira Bravo01/16/1991