Players List

Name Birth Day
Jin Imasaki01/27/2005
Taishi Umehara02/19/2004
Yoshiki Oomachi01/23/2004
Koushi Katsuya02/08/2004
Syusui Kamei10/27/2004
Tomoya Kamegawa10/16/2004
Akito Kawakubo08/10/2003
Tomonosuke Shiromaru12/14/2004
Haruto Tasaki11/22/2003
Ken Tanaka07/23/2004
Kenshirou Nakashima07/30/2004
Youta Nagata09/10/2003
Torai Baba06/16/2004
Taishi Motoyama04/06/2003
Kyouta Yamashita05/12/2003