Players List

Name Birth Day
Tenki Arai12/02/2003
Kouta Ishiyama07/12/2004
Keita Kashiwabara10/24/2003
Ryota Koike09/26/2003
Touta Kobayashi03/30/2004
Yousei Shimura04/07/2005
Kosumo Suzuki05/06/2003
Utanosuke Takagi09/25/2003
Shouta Takahashi07/28/2004
Yamato Nakamura08/02/2003
Ryo Noguchi10/08/2004
Shu Noguchi10/08/2004
Hiroaki Hamaoka06/23/2003
Hirotaka Miyamoto07/18/2004
Sora Mori06/15/2003
Keigo Yamamoto10/10/2004
Youto Yoshida08/06/2003