Players List

Name Birth Day
Zen Imai09/03/2004
Chihiro Onuma10/28/2003
Soichirou Kawahara05/21/2003
Sei Kiraya06/13/2003
Kouki Kodama07/10/2003
Yousuke Kobayashi06/15/2004
Genten Saito07/20/2004
Kouga Sakamoto05/01/2004
Sota Shimamura06/20/2004
Hibiki Takizawa06/20/2003
You Hashiba10/30/2003
Ryosei Hara12/05/2003
Masataka Hiramatsu10/21/2003
Shin Furusawa07/03/2004
Masahiro Mogi11/03/2003
Yuto Yazawa09/20/2005
Youto Yazawa09/20/2005
Towa Yajima09/04/2004
Keito Watabe12/26/2005