Players List

Name Birth Day
Daisuke Asahara07/02/2003
Rintarou Ueda02/03/2004
Kotaro Oota11/23/2003
Eisuke Kashiwaya02/01/2004
Ayuki Kumagai09/10/2003
Kento Sasaki03/12/2004
Zennosuke Shiokawa06/17/2003
Youki Nakano01/19/2004
Masato Narita05/07/2003
Kaito Hayama07/02/2003
Ryu Hirano06/16/2003
Ikuya Yamamoto02/20/2004
Shingo Yoshida08/15/2003
Stefanrhn Vahafolau06/29/2002