Players List

Name Birth Day
ryouta arai04/08/2017
yohe arai04/08/2017
sei kiriya04/08/2019
shyuhe kodama09/18/2001
shyo kobayasi04/08/2017
daisuek kobayashi04/08/2018
ryota sashima04/08/2017
kyonosuke suga04/08/2018
kazuki takahashi04/08/2017
hibiki takizawa04/08/2019
idomu tanaka04/08/2017
nishiki tesima04/08/2017
keigo negishi04/08/2017
kousei hirane04/08/2018
haku moteki04/08/2018
shintaro yamamoto04/08/2018