Players List

Name Birth Day
IBUKI ABE05/19/2001
SHINSUKE AMOU04/07/2003
SHOMA IZUMI02/01/2004
YOUTA ITO06/12/2001
IORI USUDA08/13/2001
TAKEHO ENDOU11/10/2001
FUMITAKA KAGEOKA02/23/2003
RUI KAWANO02/05/2004
KOUSEI SHINODA04/28/2002
EISUKE TADA02/25/2003
TAKUMI TANAKA01/31/2003
RYUKI HAYASHI06/28/2001
KAIGA MIKI05/18/2001
TAISHI YANO04/16/2002
ITSUSA YAMAMOTO08/13/2003