Players List

Name Birth Day
Issei Ozawa05/13/2003
Ryota Karimoto07/02/2003
Kanta Tashiro01/09/2004
Kohaku Ebisawa10/27/2004
Shinjiro Niki11/12/2004
Jion Moroi01/24/2004
Yujin Yoshida06/13/2003
Andrew Iwai06/24/2003
Hayato Sanada09/24/2003
Rieto Ito07/30/2004
Rintaro Oda11/23/2003
Shibato Tani09/12/2003
Ryo Kawasaki01/29/2005
Ryusuke Sakata09/18/2003
Haruto Shimojo01/26/2005
Nikkou Jones10/22/2004
Masaya Tomizawa09/23/2004
Teru Numaya09/14/2003
Yuto Hayakawa04/02/2004
Tsubasa Fujimoto06/04/2004
Gin Fuwa03/09/2005
Rinosuke Horiba10/22/2003
Kira Mizuno07/26/2003
Daichi Minowa09/04/2004
Kodai Miyata09/17/2004
Hirotaka Miyamoto07/18/2004
Masaaki Morozumi06/07/2004
Yousuke Yamada09/28/2004
Tetsurou Yoshinaga05/20/2004
Isami Watanabe12/27/2003