Players List

Name Birth Day
Kaito Baba06/22/2003
Taishiro Fushii11/20/2004
Kosei Mitsuuchi05/05/2004
Goshi Kimura03/14/2004
Masaya Tanaka02/26/2005
Yusuke Kitaura07/30/2004
Yo Shimizu10/05/2004
Naruki Sonnyu06/15/2004
Haruhiko Nakata04/23/2004
Hokuto Nakamori04/30/2003
Motoo Yamada09/11/2003
Yuta Iwami02/25/2005
Yo Kubota03/26/2005
Haruki Miyasaka02/27/2004
Yudai Tsuchitani08/17/2004
Ryota Takasaki04/30/2004
Isamu Nishida02/22/2005
Komei Maeda12/02/2004
Ken Michigami10/27/2003
Hodaka Onaka06/30/2003
Kazuki Tachikawa08/06/2003
Kaito Koga12/29/2004
ShinyaSakai05/27/2004