Players List

Name Birth Day
Kei Osada04/29/2000
Kousuke Kihara06/22/2000
Kouhei Sakamoto07/28/2002
Rikuo Shiki08/29/2001
Tomu Takamoto10/10/2001
Yousuke Takarada04/10/2000
Ryohta Tomoike06/27/2000
Taichi Nakamura07/04/2000
Ryuta Nakamori07/16/2000
Youta Nishihama05/21/2001
Kotaro Haraguchi10/11/2000
Youya Hirose04/07/2001
Zyuki Furusato11/12/2000
Itsuto Furusato12/21/2001
Kou Yoshimura10/07/2000