Players List

Name Birth Day
Youta Akihama05/16/2002
Daisuke Ito07/15/2001
Shunsuke Ito05/02/2000
Takehito Ekawa08/19/2000
Taisei Konishi09/01/2000
Youku Konno04/18/2000
Jyun Sasaki07/17/2000
Kenji Satou01/04/2003
Kouki Taguchi09/01/2000
Kanta Tsuda10/17/2000
Kenya Nishikawa06/03/2001
Shusaku Nishiyama05/22/2000
Fuuto Hirakata05/06/2000
Masaki Yoshizawa12/17/2000
Makoto Watanabe06/19/2001