Players List

Name Birth Day
Kakeru Okumura10/10/1998
Taiga Ozaki09/25/1998
Kentaro Obata12/03/1996
Kohei Kamei06/27/1997
Tomoya Kimura04/04/1998
Takumi Sue03/08/1998
Takahito Sugahara09/22/1996
Kouki Takeyama09/25/1996
Kotaro Tatsuno05/17/1998
Nicholas Mccurran06/13/1996
Kaito Hirasamu01/20/1998
Brodi Mccurran05/24/1994
Kento Matsumoto07/11/1998