Starting Lineup

# Name Birth Day
1Takumi Fujii09/02/1995
2Akito Fujinami08/31/1995
3Jiwon Koo07/20/1994
4Josh Bekhuis04/26/1986
5Yutaro Kamada10/31/1987
6Deon Stegmann03/22/1986
7Ryota Kobayashi (Cap)06/11/1991
8Tomasi Soqeta08/16/1983
9Hisayoshi Ito04/12/1993
10Baden Kerr06/09/1989
11Nobutaka Ubukata03/28/1988
12Shaun Treeby01/26/1989
13Kaito Morikawa05/27/1988
14Lomano Lava Lemeki01/20/1989
15Aidan Toua01/19/1990
16Goki Amano03/20/1987
17Syouri Koshida12/28/1993
18Miwasuke Go04/12/1994
19David Milo09/29/1984
20Hiroto Kawasaki07/05/1991
21Kenta Yamaji08/09/1989
22SongGi Pak02/25/1993
23Masaki Fujisaki01/18/1995