Japan Rugby Top League 2021 Round 4: Highlights

Sanix v Toyota

Toshiba v Suntory

・Postponed until Saturday, March 20.

NEC v Hino

・Postponed until Sunday, March 21.

Kubota v Honda

Ricoh v Kobe Steel

Mitsubishi v NTT Communications

Yamaha v Canon

NTT docomo v Panasonic

RELATED NEWS